xiao77论谈

xiao77论谈

其白、其黑者,本色也。状如鸲鹆而小,身略长,灰黑色,微有斑点,喙亦尖黑,行则头俯,好食蚯蚓。

【发明】时珍曰∶猪肾,《别录》谓其理肾气,通膀胱。思邈曰∶性冷利。

《周礼》庭氏“以救日之弓,救月之矢,射夭鸟”,即此也。石子名答,大者如鸡卵,小者不等,乃走兽腹中所产,狗、牛、马者最妙,盖牛黄、狗宝之类也。

每服二钱,粥饮空心服。 状及毛、尾俱同牛,小而大,有重千斤者。

卷尾有悬蹄者为犬,犬字象形,故孔子曰∶视犬字如画狗。以半钱用鸡毛送入咽内,却以阴阳汤灌下之。

诜曰∶马汗入疮,毒攻心欲死者,烧粟秆灰淋汁浸洗,出白沫,乃毒瓦斯也。《奇效》∶用猪脏,入黄连末在内,煮烂,捣丸梧桐子大。

Leave a Reply